Dmitri Chavkerov | Make use of Geometric Money Management Story in WUPV-TV CW-65 (Ashland, VA)

Dmitri Chavkerov - WUPV-TV CW-65 (Ashland, VA) - Consistent Money

According to Dmitri Chavkerov, it serves best to make use of geometrical money management approach… Published in WUPV-TV CW-65 (Ashland, VA)

According to Dmitri Chavkerov, it serves best to make use of geometrical money management approach… Published in WUPV-TV CW-65 (Ashland, VA)