Dmitri Chavkerov | Make use of Geometric Money Management Story in WSET-TV ABC-13 (Lynchburg, VA)

Dmitri Chavkerov - WSET-TV ABC-13 (Lynchburg, VA) - Consistent Money

According to Dmitri Chavkerov, it serves best to make use of geometrical money management approach… Published in WSET-TV ABC-13 (Lynchburg, VA)

According to Dmitri Chavkerov, it serves best to make use of geometrical money management approach… Published in WSET-TV ABC-13 (Lynchburg, VA)