Dmitri Chavkerov | Make use of Geometric Money Management Story in WNEM-TV CBS-5 (Saginaw, MI)

Dmitri Chavkerov - WNEM-TV CBS-5 (Saginaw, MI) - Consistent Money

According to Dmitri Chavkerov, it serves best to make use of geometrical money management approach… Published in WNEM-TV CBS-5 (Saginaw, MI)

According to Dmitri Chavkerov, it serves best to make use of geometrical money management approach… Published in WNEM-TV CBS-5 (Saginaw, MI)