Dmitri Chavkerov | Make use of Geometric Money Management Story in WWBT NBC-12 (Richmond, VA)

Dmitri Chavkerov - WWBT NBC-12 (Richmond, VA) - Consistent Money

According to Dmitri Chavkerov, it serves best to make use of geometrical money management approach… Published in WWBT NBC-12 (Richmond, VA)

According to Dmitri Chavkerov, it serves best to make use of geometrical money management approach… Published in WWBT NBC-12 (Richmond, VA)